ÚJ PARANCSOLAT

ÚJ PARANCSOLAT

LEKCIÓ: János 13, 31-35

TEXTUS: János 13, 34-35

IMÁDSÁG: Szerető Atyánk az Úr Jézus Krisztusban! Dicsőség legyen Neked nagy szeretetedért, amellyel szüntelen közeledsz felénk. Urunk, Te magad vagy a szeretet! Szükségünk van arra, hogy szeress bennünket, hogy ezt követően mi is jobban tudjunk szeretni. Szükségünk van arra, hogy bűneink ellenére szeress bennünket! Szükségünk van arra, hogy a mi szeretetlenségünk ellenére szeress bennünket! Urunk, annyira megfogyatkozott a szeretet a világban, nagy szükségünk van arra, hogy bővelkedjünk a Te szeretetedben! Atyánk a Te szereteted legnagyobb bizonyítéka az egyszülött Fiú, az odaáldozott Krisztus! Szentlélek Úr Isten, add meg nekünk, hogy láthassuk Őt most is! Légy jelen közöttünk! Ámen.

Kedves Testvéreim!

János evangéliumából egy olyan igeszakaszt hallottunk, amelyben Jézus búcsúzik tanítványaitól. Mint amikor valaki utolsó szavait intézi azokhoz, akik három évig mellette voltak, a hozzá legközelebb állók vették körül azon a bizonyos nagycsütörtöki estén. Sok minden elhangzik, de a legfontosabb üzenete Jézusnak: úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Megelőző, példamutató szeretetről van itt szó és úgy, hogy Jézus megmutatta már tanítványainak, amelyet tőlük kért.

János, a szeretett apostol levelében is leginkább az isteni szeretetet hangsúlyozza. Úgy tudjuk, hogy János volt az egyetlen tanítvány, aki nem mártírhalált halt. Hosszú életkort ért el. Feljegyezték többen is, hogy az idős János az akkori keresztyén gyülekezeteknek minden tanítása summájaként azt hangsúlyozta, hogy isteni szeretettel szeressék egymást. Ez minden bizonnyal azzal magyarázható, hogy János apostolba mélyen belegyökereztek azok a szavak, amelyeket Jézustól hallott. Nem csupán elméjébe vésődtek bele a krisztusi normák, hanem a szívébe is. Nem csupán beszélt a szeretetről, hanem szeretett is. Fontos beszélnünk a szeretetről, fontos hallanunk a szeretetről, de a legfontosabb élnünk a szeretetből és élni a szeretetet. Szeretetből élni és szeretni – így summázhatnánk a mai igénk üzenetét.

Szeretetből élni. Vajon mit jelent szeretetből élni? Egyáltalán meg lehet élni a szeretetből? Szüksége van az embernek arra, hogy szeressék?

Születésünktől fogva mindent megteszünk azért, hogy szeressenek. A gyermek először sír a szeretetért, később igyekszik jól viselkedni, hiszen akkor szeretni fogják. Idővel igyekszik jól tanulni, hogy szeretetet kapjon. Éveken át dolgozik a családjáért, amely elfogadó szeretettel veszi körbe, majd később próbál mindent megadni gyermekeinek. Minden ilyen igyekezet mögött ott van, talán tudat alatt vagy tudatosan a szeretet utáni éhség. Az emberi szeretet törvénye így működik: ha teszel valamit érte, akkor szeretni fognak. Ha nem teszel semmit, akkor valószínűleg nem fognak szeretni. A családban, a munkahelyen, az iskolában tenni kell azért, hogy szeressenek. DE(!) Isten országában nem így működnek a dolgok.

Sem Jézus, sem pedig János nem ilyen értelemben beszél a szeretetről. Nem emberi szeretetről szólnak ők, hanem valami másról. Valami olyanról, ami az előzőekben tárgyalt szeretet ellentéte. Az emberből alapvetően a feltételekhez kötött szeretet árad. Önerőből nem vagyunk többre, másra képesek. Istenből alapvetően pedig a feltétel nélküli szeretet árad az egész világ felé. Isten a szeretet. Ez leginkább abban lett nyilvánvalóvá, hogy kész volt önmagát odaáldozni a világért, az emberiség megváltásáért. Semmit sem tettünk érte, sőt inkább még ellene dolgoztunk, de az Úr mégis elküldte Krisztust. Lehet, hogy a fülünk megszokta már ezt az eseményt, de szeretném, ha rácsodálkoznánk a meg nem érdemelt szeretetre. Isten nem csupán általánosan szerette a világot, hanem annyira és úgy, hogy Jézust küldte el, ami azt jelenti, hogy személyesen téged is szeret.

Egy szeretett ember vagy! Nem csupán múló emberi érzelmek által vagy szeretett, amely teljesítményhez kötött. Nem! Téged a magasságos Isten szeret. Ezért a szeretetért semmit sem kell tenned. Nem tartozol mással Istennek ezért a szeretetért, mint azzal, hogy újra és újra rácsodálkozol erre a meg nem érdemelt és feltétel nélküli szeretetre. Ha ez megtörtént, akkor az is megtörténhet, hogy áradni fog belőled ez a szeretet. Mert a szeretet nyomot hagy az emberen. A szeretet is hatással van ránk és a szeretet hiánya is hatással van ránk. Akit szeretnek, az megszépül, az biztonságban érzi magát a világban, annak a világ kicsit biztonságosabbnak tűnik, mint annak, akit nem szeretnek. Látszik egy nőn és egy férfin, ha szeretik. Látszik egy gyermeken, ha szeretik. De az is meglátszik, ha nem szeretik.

Ezzel máris tovább haladunk a második fő üzenethez: Mit jelent szeretni?

Mindenképpen meg kell értenünk, hogy Isteni szeretettel szeretni csak általa szeretett emberként lehet. Csak az tud szeretni feltétel nélkül, aki maga is Isten által szeretett ember. Csak az tudja ebben a világban a krisztusi szeretetet képviselni, aki már maga is megtapasztalta és állandóan tapasztalja ezt. Mintegy száz évvel ezelőtt sokak kérdezősködtek egy diakonisszától, aki a Bethesda Kórházban dolgozott: Hogyan tudod ennyire szeretni a betegeket? Hogyan tudsz ennyire türelmesen és szeretettel olyan dolgokat elvégezni a betegápolásban, amelyeket mások nem szívesen végeznek el? A diakonissza csak annyit felelt: Krisztus annyira szeretett engem, hogy életét adta értem, sőt ezen felül nap, mint nap szeret és foglalkozik a bajaimmal. Az a legkevesebb, hogy ezzel a szeretettel szeretek, és a tőle jövő erővel foglalkozom mások nyomorúságaival. Ez a diakonissza azért tudott szeretni, mert ő is egy szeretett ember volt. Tehát a szeretetre való képesség nem személyiség kérdése elsősorban, és még csak nem is emberi teljesítmény, hanem következmény. Isten ajándéka. Isten ajándékának következménye.

János nagyon egyszerűen, tömören fogalmaz. Őszintén, nagyon komolyan a szívére helyezte az akkori keresztyéneknek: aki ismeri Istent, az szeret, aki pedig nem szeret, annak az lehet az oka, hogy nem ismerte még meg az Urat. Aki Jézus tanítványa, annak ismertetőjegye a szeretet.

Rengeteg könyv áll rendelkezésünkre Istenről, hitről, dogmákról. Ha mindegyiket elolvassa is valaki, de nem tudja szeretni a testvérét, akkor hiábavaló az ismerete. Lehet akár több doktori címet is szerezni a teológia művelésének területéről, mégis, ha a többszörös teológiai doktor nem tud szeretni, akkor nem ismerte meg még igazán a Mindenhatót, aki maga a szeretet. Ugyanakkor egy szerény diakonissza sokaknál jobban megismerhette a Teremtőt, hisz mindennapi szolgálatában tudott szeretni, nem azért, mert kapott érte valamit, hanem azért, mert megtapasztalta, megismerte Krisztus szeretetét.

Szeretetből élni és szeretni – ez a két dolog egymásból következik, és egymást erősíti. Aki szeretetből él, az szeret. Aki képes szeretni, az minden bizonnyal szeretetből él. Egyszerű képlet, de nem könnyű ebbe a képletbe behelyettesíteni magunkat. Ennek ellenére az ember akkor kerül testi-lelki egyensúlyba, ha bele tudja magát helyettesíteni ebbe a képletbe. Ismerd fel az Isten szeretetét, hogy élj ebből a szeretetből, sőt azért, hogy élj ezáltal a szeretet által és ezek után pedig természetesen tudsz szeretni!

Mégis, miért új parancsolatként van előttünk a mai ige? Mi ebben az új, hogy szeressük egymást? Mózes harmadik könyvében is olvassuk: Szeresd felebarátodat, mint magadat! (19, 18) Éppen az benne az új, hogy Krisztus már nem az önmagunk szeretetét teszi a felebarát szeretetének mércéjévé, hanem az Ő szeretetét az emberek felé. Ez a szeretet feltétel nélküli, önzetlen, nem limitált. Ezzel a szeretettel kell szeretnünk egymást. Ezzel a szeretettel kell szeretnünk egymást, mert ezen a módon válik láthatóvá a Krisztus. A keresztyének úgy tudják kiábrázolni Jézust, ha képesek egymást szeretni!

1958 karácsonyán Joó Sándor így fogalmaz: „Soha nem volt még olyan nagy szükség a szeretni tudó emberekre, mint éppen ma.” Ugyan közel 65 éve hangzott el ez a mondat, de ma is különösen aktuális a COVID-19 pandémia idején. Azt érezzük, hogy mindenkiben fogy a szeretet. Hisz az életünk be van határolva, fogy a türelmünk, sok tekintetben kilátástalanok a mindennapok. Fogy a szeretet a lelkünkből, nem csoda… Ugyanakkor Jézus fel akar tölteni a szeretetével, hogy mi is tovább tudjunk szeretni.

Isten már bizonyított, Fiát küldte, hogy éljünk általa. Mi is tartozunk azzal egymásnak és Istennek, hogy Hozzá való tartozásunkat a megélt szeretetben ábrázoljuk ki a körülöttünk élők felé. Ha ezt megtesszük, akkor élő bizonyságai leszünk a mindenható Isten létezésének. Ki fog bennünk ábrázolódni így a Krisztus! Ámen.

IMÁDSÁG: Úr Jézus Krisztus! Köszönjük Neked, hogy új parancsolatot adtál! Köszönjük, hogy ma is ráirányítottad a tekintetünket a szeretet fontosságára. Őszintén megvalljuk előtted, hogy nagyon sok esetben képtelenek vagyunk szeretni embertársainkat, testvéreinket. Segíts, hogy komolyan vegyük parancsodat! Segíts észlelni, érzékelni a Te túláradó szeretetedet, amellyel körbe veszel nap mint nap. Légy velünk, Urunk, ebben a nehéz helyzetben is. Add, hogy elszigeteltségünkben is meg tudjuk élni a szeretetközösséget veled és egymással. Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre