ÚJÉVI ELKÖTELEZŐDÉS: LELKI NÖVEKEDÉS

ÚJÉVI ELKÖTELEZŐDÉS: LELKI NÖVEKEDÉS

LEKCIÓ: János 3, 22-36

TEXTUS: János 3, 30

IMÁDSÁG: Szerető Atyánk! Magasztalunk az új év első napján kegyelmedért, szeretetedért. Köszönjük, hogy elérhettük ezt a napot, hogy elérhettük a 2021. esztendő kezdetét. Áldunk Téged egyszülött Fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, akit a Lelkünk megmeneküléséért küldtél. Úr Jézus megvalljuk a Te kereszted előtt, hogy mennyire elveszettek vagyunk, könyörülj rajtunk! Küldd el a Lelkedet, hogy általa világosságunk lehessen! Szeretnénk, ha a Szentlélek lenne a világosságunk az új évben. Kérünk, Szentlélek Úr Isten, légy közöttünk, beszélj hozzánk, tedd érthetővé számunkra az igét, érints meg bennünket! Krisztusunk, véred érdeméért könyörgünk, hallgass meg! Ámen.

Kedves Testvéreim!

Újév idején az emberek többségében megfogalmazódik valamilyen elérendő cél: anyagi gyarapodás elérése, cég kibővítése, a gazdasági termelés megemelése, több föld megművelése a nagyobb termés és haszon érdekében, tanulmányi gyarapodás, még egy nyelvvizsga letétele, még egy diploma megszerzése, esetleg valamilyen sport, mozgásforma elkezdése. Általában az újévi fogadalmak sora ebben szokott kimerülni. Társadalmi szinten most még elérendő cél a járvány terjedésének megfékezése a vakcináció segítségével.

Hasonló témák, eredmények határozzák meg a visszatekintéseinket is. Ha visszanézünk az elmúlt évre, akkor hasonló elért eredményeket szeretünk hangoztatni magunknak és másoknak egyaránt. Nagyon fontos dolgok ezek. Nagy öröm, ha valahol bővül a család, nagy öröm, ha valahol nagyobb lakásba tudnak költözni.

Az ország teljesítménye is a gazdasági növekedés mértékén mutatkozik. Ugyan ebben az évben a járvány miatt visszaesés történt, de érzékeljük, hogy a mérce a növekedés megléte vagy nemléte. Nagyon sokszor a gyülekezeti életünket is ilyen számokban szemléljük, van-e gazdasági növekedés vagy nincs? Nagy öröm, ha anyagilag, szellemileg tudnak bővülni az emberek, gyülekezetek, ha érzékelhetik az előrehaladást.

Mégis, fontos kérdés a mai istentiszteleten, hogy ezeket a gyarapodásokat kíséri-e lelki gyarapodás, lelki növekedés?

Megfigyelhetjük a keresztyénségen, az emberiségen, magunkon és másokon: sok mindenben növekedünk, de lelkiekben egyre szegényebbek vagyunk. Az élet nagyon sok területén növekedünk, de mi van a lelkünkkel? Mi van a Magyar Reformátusok lelkével és lelki növekedésével? Mi van a magyar nemzetünk tagjainak lelkével? És mi van a Te lelkeddel?

A mai napon Isten egy nagyon fontos programot kínál a 2021. esztendőre: növekedni Krisztusban. Keresztelő János egy különleges mondatban megfogalmazza a keresztyén élet megszentelődésének, növekedésének különleges misztériumát. Ha valakiben megfogant a krisztusi élet, akkor annak növekednie kell!

Isten ezt a programot szeretné szívedre helyezni a 2021. esztendőre. Vizsgáljuk meg, hogy Keresztelő János milyen körülmények és érzések közepette mondta ki ezt a mondatot azután pedig irányítsuk figyelmünket arra, hogy nekünk milyen életkörülmények között kell kimondanunk ezt a felismerést!

1. Keresztelő János.

Egy nagyon elismert prófétáról van szó. Mondhatnánk, hogy Ő egy szuperhívő volt. Semmilyen világi múlandósággal nem foglalkozott, teljes lényével Istennek élt és szolgált. A pusztában lakott, teveszőrt viselt, bőrövvel járkált a derekán, sáskát és erdei mézet fogyasztott. Nem Wellness körülmények között töltötte az idejét és mindennapjait. A pusztában vagy nagyon meleg volt, vagy nagyon hideg. Gondolom a sáska és a méz is egy idő után unalmassá vált. Ő ezzel mit sem törődött, hanem teljes elszántsággal, küldetéséhez méltóan hirdette a megtérés szükségességét.

Egy olyan személy volt, akire felfigyeltek az emberek. Voltak sokan, akik követték, és figyeltek tüzes szavaira. Voltak tanítványai bőven. Mondhatjuk Ő volt a „sztárprédikátor” arrafelé. Gondolom a tanítványai, különösen, akik közel álltak hozzá, büszkén hallgatták mesterüket és hirdették hírét. Maga Jézus is különös elismeréssel beszél keresztelő Jánosról: „Bizony mondom nektek: az asszonytól születettek között nincs nagyobb Keresztelő Jánosnál;” (Máté 11, 11)

Viszont, egyszer csak János karrierje elkezdett emberileg nézve megtorpanni, mert megjelent Jézus. Ahogyan az igében olvassuk a negyedik evangélium közlése szerint, Keresztelő János tanítványai kezdtek kétségbeesni a konkurencia láttán és hallatán. Aggódóan panaszkodnak Jánosnak: Mester, mindenki őhozzá megy! Tegyél valamit! Ennek ellenére János nagy alázattal újra elmondja méltatlankodó tanítványainak is, hogy nem ő a Krisztus, ő csupán a vőlegény barátja, aki segíti a vőlegény és a menyasszony találkozását. János arra utal, hogy Jézus a vőlegény, a nép, a hívő nép pedig a menyasszony. Erre a találkozásra mind a vőlegény, mind pedig a menyasszony nagyon várt, az ő feladata csupán az, hogy ebben a találkozásban segítséggel legyen. Ezzel együtt pedig teljessé lett az öröme, mert ez a találkozás létrejöhet. Mivel megtörtént a találkozás, a János feladata a visszahúzódás: Jézusnak növekednie kell, neki pedig egyre kisebbé lennie.

János ilyen körülmények között tesz bizonyságot Krisztusról és tud második lenni. János a vőlegény barátja, tudja kicsoda, tudja, mi a feladata.

2. Megszentelődésünk = Krisztusivá válni

János programja egy nagyon jó program, amelyet a magunkévá tehetünk erre az új esztendőre. A jánosi program így fogalmazható meg: lelki növekedés. Furcsa egy kicsit a jánosi program, mert összességében lelki növekedésnek nevezhetjük, viszont ebben a lelki növekedésben van kisebbé levés is. Látszólag ellentmondás lehet ez, de nem az. Kicsit bontsuk ki ezt a jánosi programot.

„Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem.” (30. vers)

Ez az ige nagyon jól illik a személyes, lelki életünkre. A krisztusi élet úgy kezd el növekedni, hogy az az ige által megfogan egy ember életében. Ez hasonló ahhoz, ahogyan Jézus megszületik erre a földi életre 2000 évvel ezelőtt. Máriát beárnyékolja a Szentlélek és elkezd növekedni benne az élet, Jézus Krisztus. Képletesen valami hasonló történik a hívővé lételkor is: az ember életét elkezdi a Lélek „beárnyékolni” és ennek nyomán az ige megfogan az életében, elkezdi érteni az Isten szavát, amelyet a Bibliában kijelentett. Elkezd a Biblia személyessé válni, elkezd az Ige beszélni.

Ennek a növekedésnek van egy következménye: az énem elkezd kisebbé lenni. A Krisztusban elrejtett élet egyik ismertetőjegye, sajátossága az Én csökkenése. A lelki növekedés összességében abból tevődik össze, hogy először Krisztus növekszik bennem: egyre nagyobbnak, egyre hatalmasabbnak látom Őt és ezzel együtt egyre kisebbnek, egyre kiszolgáltatottabbnak, egyre védtelenebbnek látom magamat. Hasonló ez egy mag elvetéséhez is. Magától növekedik, mert azt Isten adja, de a növekedésnek az a feltétele, hogy a mag elhal.

Nagyon fontos azt látnunk, hogy ezen sorrendet nem lehet megváltoztatni. Sokan próbálkoznak azzal, hogy megpróbálják önmagukat kisebbé tenni, összezsugorítani, hogy ezzel legyen nagyobb az életükben Krisztus. Sajnos, ez a sorrend mindig csak emberi erőlködés marad. Csak akkor tudok igazán, szívből, őszintén kisebb lenni, ha Krisztus növekszik bennem. Attól, hogy én kisebb akarok lenni, még Krisztus nem lesz bennem nagyobb! Hogyan tud Krisztus növekedni bennem? Ha hiszek benne feltételek nélkül. Nézzük csak meg, hogy lett Péterben naggyá, amikor meghívta Jézus őt, hogy rálépjen a vízre: Péter hitt és ezért tudott a vízen járni. Fontos kikerülni a keresztyén középszerűségből. Merni és engedni kell a kényszerítő Léleknek, hisz Pál apostol int: a lelket meg ne oltsátok!

Nagyon sokszor bekorlátozzuk a Krisztus növekedésének mértékét az életünkben, azt gondoljuk, hogy már mindent láttunk, pedig még szinte semmit.

Az ezernyolcszázas évek végén egy kisfiú, aki egy eldugott vidéki településen élt, tizenkét éves volt, és még sohasem járt cirkuszban. Képzelhetitek, milyen izgalom kerítette hatalmába, amikor egy napon az iskolában egy plakátot raktak ki, amin az állt, hogy a következő szombaton vándorcirkusz érkezik a közeli városkába. Szaladt haza az örömhírrel, és rögtön meg is kérdezte:

  • Apa, elmehetek?

Bár a család szegény volt, az édesapa jól látta, milyen fontos ez a fiúnak.

  • Ha előre elvégzed a szombati teendőidet, gondom lesz rá, hogy meglegyen a szükséges pénz - felelte.

Szombat reggelre mindent megcsinált a kisfiú, amit kellett, és a vasárnapi ünneplőjében állt indulásra készen a reggeliző asztalnál. Édesapja benyúlt overallja zsebébe, és előhúzott egy egydolláros bankjegyet - ennyi pénze még soha nem volt a kisfiúnak. Az apa figyelmeztette, hogy vigyázzon magára, majd útnak eresztette.

A városba menet a fiú olyan izgalomban volt, hogy szinte nem is érezte lába alatt a talajt. Amikor a falu szélére ért, azt látta, hogy ott sorakoznak az emberek az utcán, és átfurakodott a tömegen, hogy láthassa, mi történik. És láss csodát, a cirkuszi előadást megelőző parádé közeledett az utcán!

Ez a parádé volt a legnagyszerűbb dolog, amit a fiú valaha is látott. Ketrecbe zárt állatok vicsorogtak, ahogy elvonultak mellette, zenekarok verték a taktust és fújták a fényes kürtöket, törpék adtak elő mutatványokat, miközben zászlók és szalagok lobogtak a fejek fölött. Végül, amikor már minden elvonult előtte, lötyögő cipőjével, buggyos nadrágjával és élénk színekkel kipingált arcával a bohóc zárta a menetet. Amikor a kisfiú előtt haladt el, az benyúlt a zsebébe, és elővette féltve őrzött dollárját. Miután átadta a pénzt a bohócnak, megfordult, és hazament.

Mi történt? A kisfiú azt hitte, hogy látta a cirkuszt, holott csak a parádét látta.

Te megtapasztalod-e mindazt, amit Isten tartogat számodra? Sokan megelégednek azzal, hogy a középszerűség szintjén lebegnek; beérik kevesebbel. Akarod-e azt a bővelkedő életet, amelyet Jézus ígért? Akarod-e az életet a maga teljességében élni? Ha igen, tedd a mércét magasabbra! Határozd el magad, hogy teljesen megragadod azt, amivé Isten teremtett téged. Add át magadat Krisztusnak, kövesd őt teljes szívedből, és engedd, hogy a Szentlélek munkálkodjon benned és általad. Sokkal nagyobb növekedésben lehet részed, ha hittel rálépsz a vízre. „Meghívtál, hogy vízre lépjek” – fogalmaz az egyik keresztyén dal is, mély üzenetet megfogalmazva.

A 2021. esztendő legyen elsősorban a lelki növekedés éve az életedben! Nagyon szegény az az élet, ahol nincs lelki növekedés. Sok jól képzett ember lelkileg üres. Sok gazdag ember lelkileg nagyon szegény.

Krisztus növekedése hogyan mérhető az életedben? Úgy, hogy az Én változik, egyre kisebb. Növekszik a krisztusi természet, és az emberi természet egyre zsugorodik. Megváltozik az ember élete oly módon, hogy az indulatai lesznek mások. Cselekedeteit, érzelmeit, meglátásait már nem emberi motivációk, hanem a Krisztusi indulat mozgatja!

Legyen a 2021. esztendő a lelki növekedés éve! Legyél kész nagy dolgokba belevágni a krisztusi növekedés érdekében, olyanokba, amelyek emberileg, emberi motiváció szerint elfogadhatatlannak tűnnek. Merd rábízni magad Krisztus erejére!

Merj rálépni a vízre úgy, hogy közben szorosan Krisztusra nézel, így nagy dolgok történhetnek veled! És az elkövetkezendő évben nem csupán eltávolodásról számolhatsz be, hanem a Krisztusban megélt csodákról is. Ámen.

IMÁDSÁG: Drága Jézus! Köszönöm, hogy nem hanyatlást, nem romlást tervezel az életünkkel, hanem növekedésre, elsősorban lelki növekedésre hívsz bennünket az új esztendőben. Kérlek, add meg nekünk egyen-egyenként, hogy hittel tudjunk rálépni a lelki növekedés útjára. Add meg a gyülekezetünkben, hogy elsősorban lelkiképpen tudjunk növekedni az új esztendőben! Könyörgünk a betegekért, akik kórházban vannak, aki élet-halál között lebegnek! Te légy a gyógyítójuk! Maradj velünk, Urunk! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre