Péter és Kornéliusz

Péter és Kornéliusz

Alapige: „Amint pedig Péter azon tűnődött magában, hogy mi lehet az a látomás, amelyet látott, íme, azok a férfiak, akiket Kornéliusz küldött, Simon háza után kérdezősködve megálltak a kapu előtt, 18 és bekiáltva megkérdezték, hogy ott van-e szálláson Simon, akit Péternek is hívnak. 19 Amíg Péter a látomásról elmélkedett, ezt mondta neki a Lélek: Íme, három férfi keres téged: 20 kelj fel hát, menj le, és eredj el velük! Semmit ne tétovázz, mert én küldtem őket! 21 Péter tehát lement a férfiakhoz, és így szólt hozzájuk: Íme, én vagyok az, akit kerestek. Milyen ügyben jártok itt? 22 Azok így feleltek: Kornéliusz százados, ez az igaz és istenfélő ember, aki mellett bizonyságot tesz az egész zsidó nép, egy szent angyaltól azt a kijelentést kapta, hogy hívasson téged a házába, és hallgassa meg, amit te mondasz. Lk 7,4-5 23 Ekkor Péter behívta, és vendégül látta őket.” ApCsel 10, 17-23a

Kedves Testvérek!

  1. Különös jelentőségű eseménynek lehetünk tanúi: ebben a történetben nyílik meg az út a pogányok felé. Na nem Istenben, hanem a tanítványokban, a gyülekezetben. A gyülekezetnek ki kell zárnia a világot, de be kell engednie az embereket nemtől, kortól, bőrszíntől, vallástól függetlenül. Mindenki előtt nyitva az út, mert az Úr nem a külsőségekre, hanem a szívre néz.

Kornéliusznak nem a származása számított, hanem a szíve. Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem ami a szívben van. A Te esetedben sem azt nézi, hogy mi van kívül, hanem azt, ami belül van.

Ez a gondolat mindkét irányban fontos. Annak ellenére, aki vagy, Isten a szíved szándékára néz és jelenti ki magát neked, függetlenül attól, hogy le- vagy felértékeled magad.

  1. Mit tanulunk Kornéliusz életéből? Aki keresi az Urat, az meg fogja találni. Akinek őszinte vágy van a szívében, akkor az induljon bárhonnan, bármilyen mélyről, bármilyen háttérrel, Isten meg fogja hallgatni. „Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.” Jakab 4, 8

Gyakorolni kell a kegyességet, ahogyan ezt tette Kornéliusz. Imádkozott, böjtölt, adakozott. Isten megjelent neki, sőt vette a Szentlélek ajándékát!

Kornéliusz más volt, mint a környezete. Beosztásához képest mert és tudott más ember lenni. Míg mindenki bálványokat imádott, addig Ő Istent imádta. Amíg mások erkölcstelen életet éltek, addig ő adakozott. Mert más lenni, mint a többiek.

  1. Mit láthatunk Péter életéből? Péter apostol teljes meggyőződése volt a gyülekezettel együtt, hogy a Krisztusról szóló evangélium csupán a zsidóknak, a született zsidóknak szól. Meg sem fordult a fejében, hogy ezen kívül másoknak is lehetne hirdetni az igét. Volt benne egy erős gát, amelyet Isten is csak három próbálkozásra tudott áttörni. Érdekes, hogy Péternek mindent háromszor kellett elmondani…

Imádságában olyan kinyilatkoztatást kap, amelyet nem ért, amelyet nem tud elfogadni. Ő, hogyan egyen tisztátalant, hogyan közeledjen a tisztátalan dolgokhoz? Gondolhatunk itt Ezékielre, akinek ürüléken sütött kenyeret kell ennie, hasonló módon reagál Ő is. (Ezékiel 4)

Péternek át kellett lépnie a saját határait, a saját meggyőződéseit. Ez nagyon nehéz. Nem csupán Péternek vannak ilyen meggyőződései, hanem mindannyiunknak. Határok épülnek bennünk hovatartozás, társadalmi réteg, iskolázottság, zenei műveltség, bőrszín, viselkedés és még sok minden mentén. Jézus ennek ellenére kihív a komfortzónánkból és azt akarja, hogy vízre lépjünk!

Péter engedelmeskedett, mert már korábban elsüllyedt, amikor a saját határaira nézett. Isten országa határtalan, Isten arra hív, hogy lépd át a határaidat! Mert ha erre kész vagy, akkor nagy dolgok történhetnek!

Ne erőlködjünk, bízzuk rá magunkat. Hadd vigyen Ő, ne pedig én próbálkozzam!

  1. Hogyan töltetik ki a Lélek? Efezusi levélben olvassuk: „Ne részegedjetek meg bortól, amelyben pusztulás van, hanem teljetek meg Lélekkel” Efezus 5, 18
  • Imádságban
  • Engedelmességben
  • Igehallgatásban

Az imádat környezetében tud a Lélek munkálkodni!

Isten a mai istentiszteleten ablakot nyitott Kornéliusz életére, Péter életére és arra, hogy milyen áldott volt a találkozásuk, egy elkészített találkozás volt. Péter beszélt Jézusról a pogány századosnak és az ige elkezdett munkálkodni bennük, a Szentlélek kitöltetett az életükben és csodálatos pünkösdjük volt.

Kedves Testvérek! Vannak elkészített találkozások, amikor Isten késszé tesz a szólásra és késszé tesz az ige meghallására. A mai is ilyen elkészített találkozás.

Jézus arra hív, hogy merülj el az imádatban és megkapod a Szentlélek betöltő jelenlétét! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre