Keresztyén vagyok

Keresztyén vagyok

Lekció: ApCsel 11, 19-26

Textus: ApCsel 11, 26b

Imádság: Örökkévaló Isten! Magasztalunk Téged véghetetlen jóságodért, amellyel az ember számára szabadítást készítettél, és amelynek mi is részesei lehetünk az Úr Jézus Krisztus vére által a gyülekezetben. Hálát adunk, Urunk, hogy Te hű maradtál ígéretedhez és mind a mai napig építed, gyarapítod egyházadat. Hálás szívű családok, szülők és keresztszülők keresnek Téged, akik akaratodat betöltve, gyermekeiket neved félelmében nevelhették. Hirdettesd most is kegyelmed evangéliumát és tedd késszé gyermekeid szívét, hogy befogadhassák azt és jó gyümölcsöket teremjenek. Fogadd el hálánkat, add Szentlelkedet, hogy megerősödjünk az Úr Jézus Krisztussal való örök szövetségben, az anyaszentegyház közösségében, a Te szent neved dicsőségére. Ámen.

Kedves Testvérek!

Antiókhiában egyre többen kezdtek el hinni az evangéliumban. Először Barnabás, majd később Pál is csatlakozott az ottani ébredéshez. Hirdették az igét és egyre többen élték át, hogy Krisztushoz akarnak tartozni. Az ige szerint Pál és Barnabás egy évig voltak ott, szolgáltak.

Antiókhiában híre ment annak, hogy egyre többen vannak, akiknek az élete megváltozott. Egyre többen hallgatják az új örömhírt, egyre többen térnek meg, egyre többen élnek olyan életet, amely nem megszokott. Mindannyian Krisztusról, annak feltámadásáról, annak megjelenéséről számolnak be. Mivel szavaikat, életüket átjárta a Krisztus, átjárta a krisztusi szeretet, közösségüket meghatározta a békesség, ezért elnevezték őket krisztusiaknak, vagyis keresztyéneknek. Rájuk ragadt a krisztusi szó, mert krisztusi életet éltek. Beszédüket, lényüket, viselkedésüket átjárta a krisztusi valóság a Szentlélek ereje által, így lettek a Krisztuskövetőek keresztyének. Vallották, hogy Krisztushoz tartoznak, a környezetük, az antiókhiaik pedig érzékelték rajtuk, hogy nem csupán vallják, hanem az életük is erről tanúskodik, ezért krisztusiaknak nevezték őket.

C. S. Lewis, angol író rádióbeszélgetéseket megőrző könyve ezzel a címmel íródott: Keresztyén vagyok. Ajánlatos olvasmány, sok gondolkodni való van benne. De a mai istentiszteleten szeretném ezt a dolgot alapjaiban körül járni, hogy mit jelent keresztyénnek lenni, mit jelent keresztyén életet élni. Tehát két kérdést válaszolunk meg: Ki a keresztyén? Hogyan él a keresztyén?

Ki a keresztyén? Először is azzal kezdeném, hogy ki nem az!

A keresztyénség nem öröklődik. A bűn, a bűnös természet öröklődik, de a krisztusi természet nem öröklődik. Pálhegyi Ferenc példája nagyon tetszik: Aki istállóban született, attól még nem lesz ló. Nem az tesz téged keresztyénné, hogy olyan közegben nőttél fel! Nyilván hatással lehet rád, akár jó, akár rossz értelemben, de ettől még senki sem lesz keresztyén. A Biblia csak a bűn alá rekesztettségre érti az öröklődést, de a hit az nem öröklődik.

Attól sem lesz keresztyén valaki, ha erkölcsi értelemben jó életet él. Nem attól lesz valaki keresztyén, hogy morális értelemben nem elítélhető.

A keresztyéni lét nem is egy tanulható folyamat: nem az a keresztyén, aki megtanulja, hogyan kell keresztyénként élni, keresztyénként viselkedni.

A keresztyénség nem örökölhető, nem tanulható, nem teljesítményhez kötött. Nem a konfirmációi emléklap, nem a keresztvíz, nem a bemerítés tesz valakit keresztyénné elsősorban. Nem!

Emiatt sokan gondolják magukat keresztyénnek, de nem azok. Hiába veszik fel a keresztyén nevet: magukra akasztják ezt a címkét, de sajnos hamis bizonyossággal élnek.

Ki a keresztyén? Nagyon egyszerű! A keresztyén ember az, akinek valóságos találkozása volt Jézussal. Az a keresztyén, aki a Lélek által érezte, érzi, hogy Krisztus megszólítja, aki átéli azt, hogy leteperi az Úr, aki átéli azt, hogy megáll életének szekere, hogy a valóságos Megváltóval találkozzék. A találkozást összekapcsolódik egy döntéssel is a keresztyén részéről Jézus mellett. A keresztyén az, aki találkozott Jézussal, bűneit megbánva döntést hoz mellette. Ezt a döntést mindenkinek meg kell hoznia Krisztus mellett. Azt nem tudjuk befolyásolni, hogy Lelke által találkozzék velünk, de ha találkozik, ha megérinti a szívünket, ha érezzük jelenlétét, akkor döntenünk kell bűneinket megbánva.

Találkoztál-e már Jézussal? Döntöttél-e már mellette? Kérted-e, hogy legyen az életed Ura? Mert ez az első lépés, ettől lesz valaki keresztyén, ha megérintve Krisztus által döntést hoz az Úr Jézus követése mellett! Igen, Uram, én veled akarom az életemet élni!

A második lépés a keresztyénné lételben a változás. Pál írja: „Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt, és íme: új jött létre.” 2 Korinthus 5, 17

A keresztyénné váláshoz, a megtéréshez egyértelműen hozzá tartozik a változás. Krisztusban új teremtés leszek, megváltozik az életem, megváltozik a motivációm. Addigi életritmusomat elhagyom, életem átformálódik. Minden újjá lesz! Volt-e már ilyen változás az életedben?

A harmadik lépés pedig a keresztyénné válásban a követés. Hisz a megtérés az csak a Krisztusban létel kezdete. Olyan, mint a házas élet és az esküvő viszonya. Az esküvő nem valaminek a vége, hanem valaminek a kezdete.

Nem elég szimpatizálni, imádni, csodálni, el kell köteleződni, ki kell mondani a boldogító igent a házassághoz, a keresztyén élethez is!

Jézus mondja: „Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem! 35 Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti azt, aki pedig elveszti az életét énértem és az evangéliumért, megmenti azt.” Márk 8, 34-35

A keresztyénné válás ezt jelenteni: Krisztussal találkozva döntök mellette, átélem az életem változását és elköteleződöm a követésére!

Mit jelent keresztyén életet élni? Növekedést jelent. Nem fizikai értelemben elsősorban, hanem lelki értelemben. Ezen növekedés kötelező elemei a következőek:

  • Imádság, imaélet
  • Bibliaolvasás, bibliatanulmányozás
  • Közösség – nem opcionális, hanem esszenciális!
  • Bizonyságtétel – hogyan képviseled Krisztust ebben a világban?

Billy Graham beszélt egy példáról, amelyet a keresztyén élethez lehet hasonlítani. Egy lány elhatározta kisiskolás korában, miután hallotta Beethoven egyik szonátáját, hogy ő játszani fogja ezt a darabot. Megszerezte a kottát, voltak is zenei adottságai, járt is zeneiskolába, de nem gyakorolta eléggé, nem határozta el, hogy átadja magát a darabnak. A család, a szomszédok csak azt hallották, hogy Beethoven szonátája meg van erőszakolva, nem lett senki számára Beethoven szonátája kívánatos, ahogyan hallották ezt a lányt játszani.

A keresztyén élet is így van. Kívánatos, ha valaki eleget gyakorolva, megfelelő kottából játszva mutatja be azt. Kívánatos lesz és mások is azt mondják majd, szeretnék én is ilyen életet élni.

Keresztyén vagy? Keresztyén életet élsz? Ha nem, kezdheted még ma! Ámen.

Imádság: Örökkévaló és mindenható Isten, aki kegyelmesen ígérted nekünk a víztől és a Lélektől való születés csodáját és bűneink bocsánatát, erősítsd meg megváltott gyermekeidet, akik most nevedről vallást tettek. Ajándékozd meg őket Szentlelkeddel, a Vigasztalóval. Add, hogy növekedjenek a kegyelemben és a mi Urunk Jézus Krisztus ismeretében. Könyörgünk Hozzád, hogy a Lélek ajándékai adassanak nekik bőségesen. Töltsd meg őket kegyelmeddel, hogy egész életüket, testüket, lelküket, egész valójukat, mint okos tiszteletüket, odaszánják Neked tetsző kedves áldozatul. Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre