Lélekkel betöltekezve

Lélekkel betöltekezve

ALAPIGE: „Amíg beszéltek a néphez, eléjük álltak a papok, a templomőrség parancsnoka és a szadduceusok; bosszankodtak ugyanis azon, hogy tanítják a népet, és azt hirdetik, hogy Jézus által van feltámadás a halálból. Ezek elfogták őket, és mivel már este volt, őrizetbe vették őket másnapig. De azok közül, akik hallgatták az igét, sokan hittek, és a hívő férfiak száma mintegy ötezerre nőtt. Másnap összegyűltek Jeruzsálemben a vezetők, a vének és az írástudók; Annás, a főpap, Kajafás, Jóannész, Alexandrosz és a főpapi család valamennyi tagja. Középre állították és vallatták őket: Milyen hatalommal vagy kinek a nevében tettétek ti ezt? Ekkor Péter, megtelve Szentlélekkel, így szólt hozzájuk: Népünk vezetői, Izráel vénei! Ha minket ma azért vallattok, mert egy beteg emberrel jót tettünk, és azt kérdezitek, hogyan gyógyult meg, tudjátok meg valamennyien, Izráel egész népével együtt, hogy a názáreti Jézus Krisztus neve által, akit ti megfeszítettetek, akit Isten feltámasztott a halálból: őáltala áll előttetek ez az ember egészségesen. Ez lett a sarokkő, amelyet ti, az építők megvetettetek, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk.” ApCsel 4, 1-12

Kedves Testvérek!

A sánta meggyógyítása utáni történéseknek vagyunk az olvasói. Felpezsdül a csodát tapasztaló tömeg, hallgatják Péter Lélekkel teljes beszédét, lelkesülnek, megtérnek. Ezzel együtt megjelennek a templom elöljárói, akik viszont aggodalommal hallgatják és szemlélik a lelkesedést, el is fogják az apostolokat, akiket másnap kihallgatnak a tanács előtt. Csupa írástudó, művelt, magas beosztású ember. Ezek előtt kellett Péternek megszólalnia. Talán bele tudjuk képzelni magunkat Péter helyzetébe. Nagyon szorongató a szituáció, hiszen ki vannak szolgáltatva mindenféle módon ebben a vallatásban. Viszont azt olvassuk az igében, hogy Péter megtelve Szentlélekkel, nagyon hatásosan beszél.

Igazzá lesz a krisztusi ígéret: „Amikor azonban átadnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan szóljatok, vagy mit mondjatok, mert megadatik nektek abban az órában, hogy mit mondjatok. Mert nem ti vagytok, akik beszéltek, hanem Atyátok Lelke szól általatok.” Máté 10, 19-20

Jézus ezekkel a szavakkal bíztatta már akkor tanítványait, mely ígéret valóságosan előttünk van a mai történetben.

Szeretném, ha egy kicsit ráközelítenénk erre a momentumra, ha egy kicsit jobban megértenénk a Lélekkel való betöltekezés szükségességét, lényegét és lehetőségét.

1. Szükségesség.

Máté Péter ikonikus dala jut eszembe, melyben így fogalmaz a dalszerző: Tető nélkül apró házad mondd, mit ér, A legszebb híd a folyó nélkül mondd, mit ér, És a tűz a meleg nélkül, És a leány a fiú nélkül, Mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?!Termés nélkül termőfölded mondd, mit ér, És a kerted a virág nélkül mondd, mit ér, És az éj az álom nélkül, Életed a tettek nélkül, Mondd, mondd, mondd, mondd, mit ér?! És zene nélkül mit érek én, És zene nélkül mit érek én, Zene nélkül mit érek én, Mondd, zene nélkül mit érek én!

Jól megfogja azt, hogy bizonyos dolgok értelmetlenek, ha nincs meg bennük valami elengedhetetlen. Egy átirat jut eszembe azzal kapcsolatban, hogy mennyire védtelenek vagyunk a Lélek nélkül:

A hívő ember Lélek nélkül, mondd mit ért? A gyülekezet Lélek nélkül, mondd, mit ér? Az egyházunk Lélek nélkül mondd, mondd, mondd mit ér?

Az igeolvasás Lélek nélkül mondd mit ér? Az igehirdetés Lélek nélkül, mondd mit ér? Az ének az ajkamon Lélek nélkül, mondd, mondd, mondd mit ér?

És a legfontosabb: Lélek nélkül mit érek én?

Péter és János hasztalan tanítványok voltak, gyávák, bölcstelenek, megfutamodók. De a Lélekkel, csodálatos dolgok történtek általuk.

Lélek nélkül a hívő ember is teljesen védtelen, hiteltelen, vezetés nélkül való. Fontos, hogy a hívő ember betöltekezzen a Szentlélekkel!

2. A Lélekkel való betöltekezés ismertetőjegyei, lényege.

Mit jelent betöltekezni a Lélekkel? A Szentlélek jelenléte egy ember életében legalább ezt a három dolgot előidézi.

  • A Lélek jelenléte megérteti, hogy Isten nem csupán rajtam kívül álló dolog, nem csupán velem van, nem csupán valahol távol van, hanem bennem van, a szívemben. Érzem a jelenlétét, érzem azt, hogy az életem Ura. Ezért mondja Pál is: „Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Lelke bennetek lakik?” 1 Korinthus 3, 16

  • A Lélek által eszközzé leszek az Úr kezében: nem csupán magammal vagyok elfoglalva, hanem az Úr eszközének tekintem magam mások vagy a közösség életében.

  • A Lélek által bátor tettek történnek meg az életemben. Nem meggondolatlanság ez, hanem bátorság, még akkor is, ha sokszor nagyon meredeknek tűnik az emberi logika szerint. Péternek az Úr Lelke adott bátorságot, bölcsességet, hogy írástudatlanként ilyen sok magas beosztású és magasan képzett embernek mondja el gondolatait meggyőző módon.

3. A Lélekkel való betöltekezés lehetősége.

Pál azt tanácsolja, hogy töltekezzünk be a Lélekkel. (Efezus 5, 18) Be lehet töltekezni haraggal, irigységgel, szenvedéllyel, félelemmel, alkohollal, droggal, szerelemmel. Viszont az Úr azt akarja, hogy Lélekkel legyünk betöltekezve, mert a hívő ember mit ér az Isten Lelke nélkül? Csak rombolni tud, mint ahogyan Péter is, amikor képmutatóskodik. Akkor nem Lélekkel volt betöltekezve, hanem az embereknek való megfeleléssel.

Kedves Testvérek! Szükséges nekünk Lélekkel betöltekeznünk, hogy a langyos, élettelen vallásosságunk megelevenedjen! Fontos nekünk Lélekkel betöltekeznünk, hogy a kiszáradt csontok megéledjenek, hogy a kiszáradt lelkek feltöltődjenek, hogy a kiürült templomok megteljenek! Imádkozzunk ezért, tegyük nyitottá a szívünket az Úr előtt! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre