AZ ÚR NEVÉNEK ROSSZ HASZNÁLATA

AZ ÚR NEVÉNEK ROSSZ HASZNÁLATA

LEKCIÓ: 2 Sámuel 4

TEXTUS: 2 Sámuel 4, 8; Máté 7, 21-23

Előima: Teremtő Istenünk, Édesatyánk nekünk! Hatalmas vagy, irgalmad nagy! Áldjuk nevedet, mert méltó, hogy dicsérjünk Téged! Nagyságod leírhatatlan, az egész világ a Te teremtésed, a Te alkotásod! Áldjuk Nevedet, mely név minden névnél nagyobb! Dicsőítünk Téged, hisz Fiadban emberré lettél! Megüresítetted magad, szolgai formát vettél fel, hogy az elveszett ember üdvösségre juthasson! Magasztalunk, Úr Jézus! Te vagy a Megváltónk, nincs más Isten, akihez mehetnénk! Nincsen más, aki szabadulást adhatna az elveszettnek! Nincs más Isten, aki fel tudna emelni, rajtad kívül, Jézus! Nagy nevedet áldjuk és megvalljuk, hogy e névnél nincs nagyobb ezen a földön! Kérünk, Lelked által légy közöttünk, igédet jelentsd ki nekünk! Nyisd meg értelmünket, szívünket, hogy szavadat befogadhassuk, hogy igéd ne szóljon hiába! Ámen.

Kedves Testvéreim!

Sámuel második könyvéhez érkeztünk a bibliaolvasó kalauz vezetése szerint. Az elmúlt vasárnap arról hallhattunk, hogyan lett vége Saul király uralmának. Hogyan esett el a harcban és hogyan lett gyalázatos ellenségei előtt. Isten megölette saját királyát a Krónikás beszámolója szerint (10. fejezet), mert nem volt engedelmes. Akkor hangzott el a nagyon fontos ige, mely szerint jobb az engedelmesség, mint az áldozat!

A mai ige és az elmúlt napok igéi azt a folyamatot mutatják be, ahogyan Dávid királysága kiteljesedik, megerősödik. Nem úgy történt Dávid királyságának a megerősödése, ahogy gondolnánk! Nem azonnal lett Dávid király Saul halálát követően. Ugyan, Isten még Saul életében királlyá kente és akarata szerint már Ő volt a király, de az emberek, Saul háza népe, csatlósai, lekötelezettjei még sokáig nem akarták elismerni Dávid királyságát. Dávid először Hebrónban lesz király, Júdában az ország déli részén. Az északi részen pedig Saul fia lesz a király, Isbóset. Isbóset nem sokáig uralkodik, hisz meghal hadseregparancsnoka Abnér, majd meghal Ő is, a király is, pont a mai ige beszámolója szerint. A második fejezetben azt olvassuk, hogy Dávid hét és fél évig volt király Hebrónban, ami azt is jelenti, hogy évek teltek el Saul halálát követően, mire Dávid az egész ország felett elkezdett uralkodni. Nem azonnal történt meg a rendszerváltás, még nagyon sok vérnek kellett kifolynia ahhoz, hogy Dávid uralma megerősödjön. Nem Dávid ontotta a vért, hisz az elbeszélések Dávid kegyelmes magatartására hívják fel a figyelmünket, minden cselekedetében hűséges volt a Jónátánnak tett esküjéhez.

A mai igében a korábban említett gyilkosság történik meg: Isbósetet megölik déli pihenése közben, a saját szobájában, a fekvőhelyén. Rékáb és Baaná, Rimmón fiai, szintén benjáminiták voltak, Saul fiának, Isbósetnek, az akkori izráeli királynak a gyilkosai. Portyázó embereknek vannak bemutatva ezek, akik azt látva, hogy Abnér nincs többé, illetve, hogy Dávid egyre inkább megerősödik, jó pontot akartak szerezni Dávid királynál és megölték Isbósetet.

Bizonyára az volt a meggyőződésük, hogy Dávid már alig várja Saul minden leszármazottjának pusztulását. Minden akarata az lehet, hogy eltávolítsa már végre Isbósetet a trónról és ő lehessen a király. Segíteni akartak Dávidnak, de természetesen nem ingyen és bérmentve, hanem ezzel akarták bebiztosítani léha életük további folytatását az új király uralma alatt is. Meggyilkolják Isbósetet kegyetlenül, védekezésre nem is volt lehetősége, majd levágott fejét viszik Hebrónba, Dávidhoz. Nagyon érdekes, hogy nem az történik, mint amire gondoltak, sőt nem az történik, mint amire az olvasó is várna. Dávid, ahelyett, hogy megdicsérné őket, megdorgálja és elveszi az életüket. Ahelyett, hogy Dávid fellélegezne ellensége pusztulása láttán, inkább szomorkodik és gyalázatos tettnek nevezi azt, amelyet ezek az emberek tettek.

Már a könyv elején is találkozunk egy ilyen hírvivővel, aki Saul halálát illetően akar Dávidnak tetszelegni, sőt még azt is állítja, hogy ő ölte meg a királyt. Dávid vele is hasonlóképpen bánik, itt a mai igében is olvasunk róla, hogy Rékáb és Baaná esetében is megemlékezik ezen cselekedetéről. Dávid eltávolítja, meggyilkoltatja a gonosztevőket színe előtt, mert nem volt egyenes, becsületes dolog, amit tettek.

Gonoszságuk ismertetőjegye az is ezeknek az embereknek, hogy cselekedetüket „megkeresztelik”. Értem ez alatt azt, hogy saját feslett, gonosz tettüket úgy állítják be, mintha az az Úr akarata lenne. Holott nem olvasunk arról, hogy bármelyik próféta, pap vagy Isten kijelentette volna nekik ezt a parancsot, hogy legyenek a Mindenható bosszúállói, kezének meghosszabbítói, hogy elpusztítsák az Isten ellenségét. Megkeresztelik saját gonosz gondolataikat és az abból fakadó tettüket az Úrral, mintha Isten akarta volna azt, amit tettek. Dávid átlátott gonoszságukon és nem hagyta, hogy az Úr nevét hiába felvegyék ezek a gonosztevők. Valahogyan így szól a 3. parancsolat értelme, hogy Isten nevét így ne vegye föl senki, mert meg kell annak halnia. Érthetővé lehet számunkra, hogy Isten elsősorban nem azt tiltja ilyen halálosan komolyan, hogy nem lehet kimondani a nevét, hanem azt, hogy olyan dolgokhoz használjuk a nevét, amelyet Ő teljes mértékben nem akar, amely dolog teljes mértékben nem az Ő akarata. Ő nem akarja adni a nevét olyasmihez, amelyet a gonosz emberek találnak ki és visznek véghez.

Mind az Ószövetségi, mind az újszövetségi teológiában nagy jelentősége van az Isten nevének. Isten Mózesnek jelenti ki a nevét, nyilatkoztatja ki magát. Nagy jelentősége volt és van ennek, hisz Isten neve szent és hatalmas. Az Újszövetségben is azt látjuk, hogy az Isten szentjének, Jézusnak a neve nagy jelentőséggel bír. Jézus nevére engedtek a démonok, sánták, betegek meggyógyultak. A keresztyének ősi hitvallásában is van egy csodálatos formula, mely szerint: „Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.” (Filippi 2, 9-11) Igen, Jézus neve csodálatos. Jézus nevében hatalom, gyógyító erő, megtartatás van, a változás, a sorsfordítás záloga szerepel jelentésében.

Ahogyan elkövetkezett Dávid király uralkodása, úgy akartak sokan Isten nevének leple alatt a közelébe férkőzni, hogy saját portyázó életüket tovább folytathassák. Isten nevének emlegetésével akartak maguknak jó pontokat szerezni az új rendszerben, hogy előnyt kovácsolhassanak maguknak. Viszont ez Dávid király esetében nem működött, mert átlátszó, hamis, képmutató volt a szívük.

Jézus Krisztus a Dávid utódja, Dávid királyságának a kiteljesítője kozmikus léptékben. Tudnunk kell, hogy Jézus Krisztus kereszten aratott győzelmével legyőzte a gonosz, a halál, a bűn uralmát és vissza fog jönni királyként ítélni eleveneket és holtakat. Legyőzetett a gonosz és Jézus Krisztus neve az, amely minden névnél nagyobb és az Ő neve a leghatalmasabb név az egész világon.

Viszont ezt a nevet, ahogyan Dávid királlyal szemben, úgy Jézussal szemben is sokan saját érdekeik mentén akarják használni. Sokan mondják és fogják mondani, hogy Uram, Uram! Sokak szájából ez üres fecsegés, sokak szájában pedig erő és hatalom. Hogyan is van ez?

Lássuk meg ezt az Apostolok Cselekedeteiben: „Isten pedig nem mindennapi csodákat tett Pál keze által; úgyhogy még levetett kendőit vagy kötényeit is elvitték a betegekhez, és a betegségek eltávoztak tőlük, a gonosz lelkek pedig kimentek belőlük. Erre a vándorló zsidó ördögűzők közül is megkísérelték néhányan, hogy a gonosz lelkektől megszállottak felett kimondják az Úr Jézus nevét. Így szóltak: Kényszerítünk titeket arra a Jézusra, akit Pál hirdet! Egy Szkéva nevű zsidó főpap hét fia is ezt tette. A gonosz lélek azonban így válaszolt nekik: Jézust ismerem, Pálról is tudok, de ti kik vagytok? Az az ember pedig, akiben a gonosz lélek volt, rájuk ugrott, legyűrte őket, és föléjük kerekedett, úgyhogy mezítelenül és sebesülten futottak ki abból a házból. Tudomására jutott ez minden Efezusban lakó zsidónak és görögnek, úgyhogy félelem szállta meg mindnyájukat, és magasztalták az Úr Jézus nevét. A hívők közül is sokan eljöttek, megvallották és elbeszélték ilyenféle mesterkedéseiket. Sokan, akik varázslással foglalkoztak, összehordták könyveiket, és mindenki szeme láttára elégették. Amikor kiszámították a könyvek értékét, ötvenezer ezüstpénzre becsülték.” (ApCsel 19, 11-19)

Sokan akarják használni Jézus nevét ilyen módon ma is: Kenneth Copeland, egy amerikai teleevangélista élő adásban kötözte, átkozta meg a koronavírust Jézus nevében. Ezt még tavasszal történt és az volt a „követelése” Jézus nevében, hogy a járvány azonnal szűnjön meg. Természetesen ez azóta sem történt meg, Ő pedig megszégyenült (már amennyire akarja ezt a dolgot érzékelni). Jézus nevét, Isten nevét nem lehet úgy használni, mint ahogyan ezt Rékáb és Baaná tették. Nem lehet kisajátítani érdekeink mentén. Jézus neve nem egy varázsige, Jézus neve egy hatalmas név, amelyre minden térd meghajol. Nem egy csodaszó, amelyet kedvünk szerint irányíthatunk. Erre ilyen módon nincs felhatalmazásunk.

Ugyanakkor szeretném a kedves testvérek hitét erősíteni azokkal az igékkel is, amelyek a Szkéva fiai történetét megelőzik: Jézus nevében valóban csodálatos erő van. Gyönyörű énekek is tesznek erről bizonyságot: Jézus, neved oly csodálatos! Jézus, nekem oly kívánatos, Jézus, Tied minden tisztelet, Te vagy ékes mindenek felett.

Jézus képes megszabadítani az embert a bűneiből. Jézus nevére valóban minden térd meghajol, mennyeieké és földieké! Jézus nevére ma is életek, sorsok változnak meg! Jézusban és Jézus által van szabadulás!

A héten olvastam egy emberről, akit Sarah-nak hívtak. Ez a Sarah New York egyik lepukkant negyedében élt és férfi prostituált volt. Ezen a helyen, New Yorkban külföldről is betelepedett meleg férfiak keresték a kenyerüket prostitúcióból, nőnek öltözve árulták magukat minden este. A keresett pénzt drogra költötték, majd a következő napon minden kezdődött elölről. A közeli gyülekezet néhány tagját arra indította az Úr, hogy kezdjenek szolgálni ezek felé az emberek felé, hogy nekik is beszéljenek Jézusról, a nagy szabadításról egy másik élet lehetőségéről. A szolgálatnak az lett az eredménye, hogy elkezdtek néhányan járni istentiszteletre. Sarah is elment, aki szőke tincseivel, megkapó küllemével vett részt az alkalmon. A lelkésznek fel sem tűnt, hogy egy férfiról van szó, csak akkor jött rá, amikor váltottak pár szót, a mély hangja árulta el őt. Érdekes módon Isten megszólította ezt a férfit, aki prostituáltként élt és drogozott. Élete arra szűkült be, hogy árulja a testét és drogozzon. Tudta, hogy nemsokára bele fog halni ebbe az életformába. Hallgatva az üzenetet, arra gondolt, hogy élhetne másként is. Azt értette meg, hogy Isten annak ellenére szereti, aki. Ez az ember megtért, megérintette az Úr jelenléte és elkezdett rendeződni az élete. Kiderült, hogy az eredeti neve Ricardo és nagyon sokszor akarta feladni a vágyait, a homoszexuális életmódot, de soha nem ment saját erejéből. Isten erre képessé tette. A gyülekezet, amelybe elkezdett beletagozódni, szemtanúja volt annak, hogy Sarahból Ricardo lett és Isten megváltoztatta az életét. Később felesége is lett és férfiként élt, a bizonyságtétele megtekinthető az interneten is. Megmondom őszintén, hogy kicsit én magam is kételkedtem, viszont Jézus nevére minden térd meghajol. Jézus tudott Saulból Pált formálni, Sarah-ból Ricardot. Isten neve hatalmas név és neki akarata az, hogy megváltozzanak a halálra ítélt sorsok.

Kedves Testvérem! Isten képes megváltoztatni a Te életedet is. Isten képes megváltoztatni bárkinek az életét, ha az akarata szerint való. Csak az a nem mindegy, hogy Uram, Uramot- mondunk, uram-uramozunk, vagy valóban Úrnak és Megváltónak valljuk Jézust az életünkben! Ki az, aki Úrnak vallja őt, az evangéliumban nagyon egyértelmű a válasz: aki cselekszi az Atya akaratát. Rékáb és Baaná nem az Úr akarata szerint cselekedtek, hanem a saját akaratuk szerint és életfolytatásuk vége a halál lett.

Jézus nevében van erő, cselekedjük az Úr akaratát és higgyük el, hogy nevének hatalma van, nevében áldás van, nevében életváltozás történhet meg.

Sokféle név van a világban, amelyre felkapjuk a fejünket. De minden híresség, politikus, uralkodó neve múlandó, átmenetei, erőtlen sok tekintetben. Viszont a Jézus nevében szabadulás, erő, remény, hatalom, életváltozás van! Ezt a Jézust imádjuk, dicsőítsük, hogy megtapasztalhassuk a nagy szabadulást! Ámen.

UTÓIMA: Uram, áldalak Téged, hogy hitemet, hitünket ébreszteni, erősíteni akarod. Dicsőítjük nagy nevedet, hisz a Te neved minden névnél nagyobb. Jézus nevére minden térd meghajol, Jézus nevére minden élet meg tud változni. Uram, bocsátsd meg, hogy nevedet, jelenlétedet nagyon sokszor saját céljaink megvalósítására akarjuk használni, nem pedig arra, hogy Te cselekedni tudj elsősorban a saját életünkben. Kérünk Téged, hogy Lelked által légy jelen az életünkben, hogy nevedet dicsőítsünk és azt hitelesen hirdessük az emberek előtt. Dicsőség, tisztesség és hálaadás legyen, neked, Urunk! Ámen.

Publikálta

dr_kallai_imre.jpg

Dr. Kállai Imre